BlackBerry Leap - معالجة المشاكل: BlackBerry Hub

background image

BlackBerry Hub

،

طغضا

ىلع

<

ليدبتلا

ىلإ

صاخلا

لمعلاب

.

ال

يننكمي

ةيؤر

يملتسم

ةلاسر

ةيؤرل

يقاب

يملتسم

ةلاسرلا

باسحلاو

يذلا

تملتسا

ةلاسرلا

،هيلع

يف

،ةلاسرلا

يف

ةيوازلا

ىنميلا

ةيولعلا

نم

،ةشاشلا

طغضا

ىلع

مهسلا

.

ال

يننكمي

لاسرإ

ةلاسر

ةيصن

وأ

ةداعإ

اههيجوت

دق

ال

نكمتت

نم

ةداعإ

هيجوت

ةلاسر

SMS

وأ

MMS

اذإ

ناك

ىوتحم

ةلاسرلا

لمتشي

ىلع

تامولعم

ةيمحم

قوقحب

رشنلا

.

ليلد

مدختسملا

BlackBerry Hub

ديربلاو

ينورتكلإلا

:

87

background image

اذإ

تمدختسا

باسح

لمع

اًموعدم

نم

لبِق

EMM

نم

BlackBerry

،

امبرف

ال

حمسي

كل

لوؤسملا

لاسرإب

لئاسر

،ةيصن

الإ

هنأ

امبر

ال

لازي

كناكمإب

يقلت

لئاسر

ةيصن

.

ال

عيطتسأ

قافرإ

فلم

ةلاسرب

ةيصن

امبر

نوكي

فلملا

اًريبك

،ةياغلل

وأ

امبر

ال

موقت

ةطخ

ةمدخلا

ةيكلساللا

معدب

ةلسارم

MMS

،

ةبولطملا

قافرإل

تافلم

لئاسرلاب

ةيصنلا

.

لصتا

رفومب

ةمدخلا

ديزمل

نم

تامولعملا

.

ال

يننكمي

روثعلا

ىلع

BlackBerry Hub

وأ

ىلع

ةنوقيأ

لئاسرلا

ةيصنلا

امبر

تمق

ةلازإب

تانوقيألا

نم

ةشاشلا

ةيسيئرلا

.

لواح

مايقلا

يأب

نم

تاءارجإلا

ةيلاتلا

:

ىتح

دنع

مدع

روهظ

تانوقيألا

ىلع

ةشاشلا

،ةيسيئرلا

ال

لازي

كنكمي

لوصولا

ىلإ

لئاسرلا

ةرشابم

نم

BlackBerry Hub

.

ىلع

ةشاشلا

،ةيسيئرلا

بحسا

ىلإ

نيميلا

حتفل

BlackBerry Hub

.

ضرعل

لئاسرلا

ةيصنلا

،طقف

طغضا

ىلع

<

لئاسرلا

ةيصنلا

.

كنكمي

ليزنت

تانوقيألا

نم

BlackBerry World

.

يف

BlackBerry World

،

ثحبا

نع

Text Messaging Icon

وأ

BlackBerry Hub Icon

مقو

ليزنتب

تانوقيألا

.

joyn

ةزهجأل

BlackBerry 10

لوح

joyn

له

كيدل

ءاقدصأ

تاهجو

لاصتا

ال

نومدختسي

زاهج