BlackBerry Leap - Odeslání e-mailů a zpráv z aplikace BlackBerry Hub

background image

Odeslání e-mailů a zpráv z aplikace BlackBerry Hub

Prostřednictvím centra BlackBerry Hub můžete odesílat e-maily, textové zprávy, zprávy Facebook, přímé zprávy Twitter,
zprávy LinkedIn, zprávy BBM a další typy zpráv chatu v závislosti na plánu bezdrátových služeb a účtech přidaných do
zařízení BlackBerry. Když klepnete na možnost Vytvořit, aplikace BlackBerry Hub navrhne typy zpráv podle toho, jaké
zprávy nejčastěji vytváříte.

1.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

.

2.

Klepněte na typ zprávy.

3.

Přidejte nebo vyberte příjemce zprávy:
• V případě e-mailu zadejte do pole Komu jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu. Klepnutím na navrhované

kontakty zobrazené pod polem Komu je rychle přidáte do zprávy.

• V případě zpráv Facebook, Twitter nebo LinkedIn zadejte do pole Komu jméno kontaktu.
• V případě textových zpráv zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
• V případě zpráv BBM nebo jiných zpráv chatu vyberte kontakt ze seznamu.

4.

Napište zprávu.

5.

Klepněte na možnost Odeslat nebo stiskněte klávesu Enter.

Odpověď nebo předání e-mailových zpráv

V rámci e-mailu proveďte jednu z následujících možností:

• Pokud chcete na e-mail odpovědět, klepněte na možnost

.

• Pokud chcete odpovědět všem příjemcům e-mailu, klepněte na možnost

.

• Pokud chcete e-mail předat dál, klepněte na možnost

.

Rada: V odpovědi na e-mail můžete vymazat text původní zprávy. Klepněte na možnost

>

.

Připojení souboru k e-mailové nebo textové zprávě

Pokud váš plán bezdrátových služeb podporuje zprávy MMS, můžete k textové zprávě přidat přílohu.

1.

Při vytváření e-mailu nebo textové zprávy klepněte na možnost

.

2.

Vyhledejte soubor.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

71

background image

3.

Klepněte na soubor.

Rada: Po odeslání e-mailu s přílohou snímku můžete omezit velikost zprávy zmenšením obrazových příloh. Na obrazovce
Velikost obrazu klepněte na velikost. Klepněte na možnost Odeslat.

Přidání příjemce do skryté kopie e-mailu

1.

Při vytváření zprávy klepněte na ikonu

>

.

2.

Zadejte jméno kontaktu nebo e-mailovou adresu.

Odeslání e-mailu nebo pozvání na schůzku při vytváření jiné zprávy

Během vytváření e-mailu můžete také odeslat příjemci pozvání na schůzku nebo další samostatný e-mail.

1.

Při vytváření zprávy stiskněte a přidržte jméno v poli Komu, Kopie nebo Skrytá kopie.

2.

Proveďte některý z následujících kroků:

• Pokud chcete během psaní odpovědi na zprávu odeslat příjemci další samostatný e-mail, klepněte na ikonu

.

• Pokud chcete příjemci odeslat pozvání na schůzku, klepněte na ikonu

.

• Pokud chcete příjemce přidat do kontaktů, klepněte na možnost

.

Vytvoření e-mailu ve formátu prostého textu

Velikost e-mailových zpráv nebo vláken můžete omezit přepnutím z formátu HTML do formátu prostého textu.

1.

V e-mailu klepněte na ikonu

.

2.

Klepněte na ikonu

.

Změna formátu textu e-mailu

V textu můžete použít tučné písmo, kurzívu nebo podtržení, vytvořit seznam s položkami označenými čísly nebo odrážkami
nebo změnit velikost a barvu písma.

1.

Při vytváření zprávy klepněte na ikonu

.

2.

Prostřednictvím panelu formátovacích nástrojů text podle potřeby naformátujte.

Předání textové zprávy

1.

V aplikaci BlackBerry Hub se dotkněte textové zprávy a přidržte ji.

2.

Klepněte na možnost

.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

72

background image

Odeslání zprávy PIN e-mailem

Informace odeslané nebo přijaté ve zprávě PIN můžete archivovat. Zprávu můžete e-mailem přeposlat sami sobě nebo
jiným příjemcům.

1.

V aplikaci BlackBerry Hub stiskněte a přidržte zprávu PIN.

2.

Klepněte na ikonu

.