עזרה BlackBerry Leap

background image

BlackBerry Leap Smartphone

הסרג

:

10.3.2

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2015-06-16

SWD-20150616110452493

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

...................................................................................................................................

6

שדח

הרודהמב

וז

....................................................................................................................................

6

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

.......................................................................................................................

8

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

..............................................................................................................

9

ילמס

הארתה

.......................................................................................................................................

16

םילמס

טירפתב

....................................................................................................................................

16

תרדגה

רישכמה

ךלש

............................................................................................................................

17

שומישה

תווחמב

..................................................................................................................................

20

תויצקארטניא

תומדקתמ

.......................................................................................................................

27

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

...................................................................................................................

28

תפלחה

רישכמ

....................................................................................................................................

29

תודוא

BlackBerry ID

..........................................................................................................................

39

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

42

ןופלט

.................................................................................................................................................

42

תוארתה

םילוצלצו

................................................................................................................................

51

את

ילוק

..............................................................................................................................................

58

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

.....................................................................................................................

61

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..........................................................................................................

61

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

........................................................................................................

89

הידמ

.............................................................................................................................................................

92

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

.................................................................................................................

92

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.........................................................

92

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................

93

המלצמ

...............................................................................................................................................

93

תונומת

.............................................................................................................................................

102

הקיסומ

............................................................................................................................................

110

םינוטרס

...........................................................................................................................................

114

background image

BlackBerry Story Maker

..................................................................................................................

119

ףותיש

הידמ

......................................................................................................................................

122

וידר

FM

...........................................................................................................................................

123

תורדגה

.......................................................................................................................................................

126

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

.....................................................................................................

126

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

............................................................................................................

130

הללוס

חתמו

......................................................................................................................................

131

םירוביח

............................................................................................................................................

139

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

...............................................................................................................

161

הפש

................................................................................................................................................

168

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.......................................................................................................................

170

תגוצת

ךסמ

.......................................................................................................................................

175

תושיגנ

.............................................................................................................................................

176

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

..........................................................................................................................

193

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

.........................................................................................

198

םימושיי

תונוכתו

...........................................................................................................................................

208

ןוגרא

םימושיי

...................................................................................................................................

208

תודוא

BlackBerry Assistant

.............................................................................................................

210

חול

הנש

...........................................................................................................................................

214

ישנא

רשק

.........................................................................................................................................

224

ןועש

................................................................................................................................................

231

ימושיי

Android

.................................................................................................................................

236

תופמ

ו

-

GPS

......................................................................................................................................

238

ןפדפד

..............................................................................................................................................

244

תויגת

תומכח

....................................................................................................................................

251

להנמ

םיצבק

.....................................................................................................................................

254

ןובשחמ

............................................................................................................................................

257

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

259

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..................................................................................

259

רוכז

.................................................................................................................................................

265

background image

החטבא

יוביגו

...............................................................................................................................................

271

תואמסיס

הליענו

................................................................................................................................

271

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

.................................................................................................

277

BlackBerry Protect

.........................................................................................................................

278

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

.............................................................................

279

תורדגה

החטבא

.................................................................................................................................

280

רמוש

תואמסיס

.................................................................................................................................

282

העדוה

תיטפשמ

............................................................................................................................................

287

background image

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

שדח

הרודהמב

וז

תורכיה

םע

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.1

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

קינעמ

ךל

תונוכת

תושדח