BlackBerry Leap - Wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych z programu BlackBerry Hub

background image

Wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych z programu

BlackBerry Hub

Za pomocą programu BlackBerry Hub można wysyłać wiadomości e-mail i tekstowe oraz wiadomości z serwisów
Facebook, bezpośrednie wiadomości Twitter, wiadomości LinkedIn i BBM lub inne typy wiadomości czatu w zależności od
planu usług bezprzewodowych oraz kont dodanych do urządzenia BlackBerry. Po dotknięciu opcji Utwórz aplikacja
BlackBerry Hub sugeruje typy wiadomości na podstawie najczęściej tworzonych przez użytkownika wiadomości.

1.

W programie BlackBerry Hub dotknij ikony

.

2.

Dotknij typu wiadomości.

3.

Dodaj lub wybierz odbiorcę wiadomości:
• W przypadku wiadomości e-mail w polu Do należy wpisać nazwę kontaktu lub adres e-mail. Dotknięcie

podpowiedzi kontaktów wyświetlanych poniżej pola Do umożliwia szybkie dodanie ich do wiadomości.

• W przypadku wiadomości programu Facebook, Twitter lub LinkedIn w polu Do należy wpisać nazwę kontaktu.
• W przypadku wiadomości tekstowych należy wpisać nazwę kontaktu lub numer telefonu.
• W przypadku komunikatów BBM i innych wiadomości czatu należy wybrać kontakt z listy.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Hub oraz e-mail

74

background image

4.

Wpisz wiadomość.

5.

Dotknij opcji Wyślij lub klawisza Enter.

Odpowiadanie na wiadomości e-mail lub ich przesyłanie innym

odbiorcom

W wypadku wiadomości e-mail należy wykonać jedną z następujących czynności:

• Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, dotknij ikony

.

• Aby odpowiedzieć wszystkim odbiorcom wiadomości e-mail, dotknij ikony

.

• Aby przesłać wiadomość dalej, dotknij ikony

.

Wskazówka: Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail można usunąć treść oryginalnej wiadomości. Dotknij ikony
>

.

Dołączanie pliku do wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej

Jeśli plan taryfowy usług bezprzewodowych obejmuje wiadomości MMS, do wiadomości tekstowej można dodać załącznik.

1.

Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej dotknij ikony

.

2.

Znajdź plik.

3.

Dotknij pliku.

Wskazówka: Podczas wysyłania wiadomości e-mail z załącznikami z obrazami, można zmniejszyć wielkość wiadomości
przez zredukowanie rozmiaru załączników. Na ekranie Rozmiar obrazu wskaż rozmiar. Dotknij opcji Wyślij.

Dodawanie odbiorcy kopii ukrytej (UDW) do wiadomości e-mail

1.

Podczas tworzenia wiadomości dotknij ikon

>

.

2.

Wpisz nazwę kontaktu lub adres e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie podczas

tworzenia innej wiadomości

Gdy tworzysz wiadomość e-mail, możesz również wysłać zaproszenie na spotkanie do odbiorcy lub wysłać inną wiadomość
e-mail.

1.

Podczas tworzenia wiadomości, dotknij i przytrzymaj nazwę w polu Do, DW lub UDW.

2.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Hub oraz e-mail

75

background image

• Aby wysłać odbiorcy osobną wiadomość e-mail , kiedy odpowiadasz na wiadomość, dotknij ikony

.

• Aby wysłać zaproszenie na spotkanie do odbiorcy, dotknij ikony

.

• Aby dodać odbiorcę do Kontaktów, dotknij ikony

.

Tworzenie wiadomości e-mail w formacie zwykłego tekstu

Przełączając się z formatu HTML na format zwykłego tekstu, można zmniejszyć rozmiar wiadomości e-mail lub wątków
wiadomości e-mail.

1.

W wiadomości e-mail dotknij ikony

.

2.

Dotknij ikony

.

Zmiana formatowania tekstu w wiadomości e-mail

Tekst można pogrubić, pisać kursywą lub podkreślić. Można tworzyć listy numerowane i wypunktowane, a także zmienić
wielkość i kolor czcionki.

1.

Podczas tworzenia wiadomości dotknij ikony

.

2.

Aby zastosować formatowanie tekstu, należy użyć paska narzędzi formatowania.

Przesyłanie wiadomości tekstowej innym odbiorcom

1.

W programie BlackBerry Hub dotknij obszaru wiadomości i przytrzymaj go.

2.

Dotknij ikony

.

Przekazywanie wiadomości PIN za pośrednictwem wiadomości e-mail

Informację wysyłaną lub otrzymywaną w wiadomości PIN można zarchiwizować. Możesz przekazać taką wiadomość jako e-
mail na swoje lub czyjeś konto.

1.

W aplikacji BlackBerry Hub dotknij obszaru wiadomości PIN i przytrzymaj go.

2.

Dotknij ikony

.