BlackBerry Leap - Informacje prawne

background image

Informacje prawne

©

2015 BlackBerry. Wszelkie prawa zastrzeżone. BlackBerry

®

oraz pokrewne znaki towarowe, nazwy i logotypy stanowią

własność firmy BlackBerry Limited i są zastrzeżone i/lub wykorzystywane jako znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych i

innych krajach na całym świecie.
Adobe i Flash są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Android, Gmail, i YouTube są znakami

towarowymi firmy Google, Inc. Apple, iCal, iPhone i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Bluetooth jest znakiem

towarowym firmy Bluetooth SIG. Box jest znakiem towarowym firmy Box, Inc. DLNA Certified jest znakiem towarowym firmy

Digital Living Network Alliance. Evernote jest znakiem towarowym firmy Evernote Corporation. Facebook jest znakiem

towarowym firmy Facebook, Inc. GSM jest znakiem towarowym GSM MOU Association. IBM Notes i IBM Notes Traveler są

znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. joyn is a trademark of GSMA. LinkedIn jest

znakiem towarowym firmy LinkedIn Corporation. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint i Windows są znakami

towarowymi firmy Microsoft Corporation. QR Code jest znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii

i innych krajach. Sina Weibo jest znakiem towarowym firmy Beijing Sina Internet Information Service Co. Ltd. Sorenson

Spark jest znakiem towarowym firmy Sorenson Media, Inc. Twitter jest znakiem towarowym firmy Twitter, Inc. Miracast, Wi-

Fi,Wi-Fi Protected Setup i są znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance. Cisco WebEx i WebEx są znakami towarowymi firmy

Cisco Systems i/lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie pozostałe

znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Niniejsza dokumentacja, obejmująca wszelką dokumentację załączoną jako odnośnik, np. udostępnioną na stronie

internetowej firmy BlackBerry, jest dostępna „TAK, JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych warunków,

aprobaty, gwarancji ani poręczenia żadnego rodzaju ze strony firmy BlackBerry Limited i firm z nią stowarzyszonych

(„BlackBerry”). Firma BlackBerry nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub ominięcia

typograficzne, techniczne bądź inne, zawarte w tej dokumentacji. W celu ochrony praw oraz poufnych informacji i/lub

tajemnic handlowych firmy BlackBerry niektóre aspekty technologii firmy BlackBerry mogą być opisane w niniejszej

dokumentacji w sposób ogólnikowy. Firma BlackBerry zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany informacji zawartych w

niniejszym dokumencie, nie zobowiązując się jednak do regularnego wprowadzania takich zmian, aktualizacji,

optymalizacji lub innych uzupełnień. Zmiany takie mogą także nie być wprowadzane w ogóle.
Niniejsza dokumentacja może zawierać odwołania do źródeł informacji, sprzętu, oprogramowania, produktów i usług
obejmujących składniki i treść innych podmiotów, np. do treści chronionych przez prawo autorskie, a także do stron
internetowych innych podmiotów (zbiorczo określanych mianem „Produktów i usług innych podmiotów”). Firma
BlackBerry nie kontroluje ani nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek informacje innych podmiotów, obejmujące bez
ograniczeń treść, dokładność, przestrzeganie praw autorskich, wydajność, zgodność, niezawodność, legalność, dobre
obyczaje, odnośniki i inne aspekty takich informacji. Dołączenie do niniejszej dokumentacji odwołań do produktów i usług
innych podmiotów nie oznacza jakiejkolwiek aprobaty ze strony firmy BlackBerry dla tych produktów i usług.
Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYRAŹNIE ZAKAZANEGO PRZEZ REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ
JURYSDYKCJI, WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE
LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE
TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI
DO SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, LUB TYTUŁU, LUB WYNIKAJĄCE ZE
STATUTÓW, ZWYCZAJÓW LUB PRAKTYKI OBSŁUGI, WYKORZYSTYWANIA, LUB POWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ LUB
JEJ WYKORZYSTANIEM, LUB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM BĄDŹ NIEDZIAŁANIEM DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA,
SPRZĘTU, USŁUGI LUB WSZELKICH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ DYSPONOWAĆ INNYMI

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

308

background image

PRAWAMI, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB REGIONU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE
LUB OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO,
WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI W TAKIM ZAKRESIE, W
KTÓRYM NIE MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ, ALE MOGĄ ZOSTAĆ OGRANICZONE,
ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD MOMENTU PIERWSZEGO UZYSKANIA
DOKUMENTACJI LUB PRZEDMIOTU STANOWIĄCEGO OBIEKT ROSZCZENIA.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ JURYSDYKCJI, W
ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA BLACKBERRY NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z
NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, DZIAŁANIEM LUB NIEDZIAŁANIEM JAKIEGOKOLWIEK
OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUG LUB PRODUKTÓW I USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY: BEZPOŚREDNIE,
WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, MORALNE LUB ZBIORCZE; ZA SZKODY
WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKU LUB PRZYCHODÓW, Z NIEPOWODZENIA W REALIZACJI SPODZIEWANYCH
OSZCZĘDNOŚCI, Z PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z UTRATY INFORMACJI GOSPODARCZYCH, UTRATY
OKAZJI GOSPODARCZEJ, USZKODZENIA BĄDŹ UTRATY DANYCH, NIEPOWODZENIA W PRZEKAZANIU LUB
ODEBRANIU JAKICHKOLWIEK DANYCH, Z PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z APLIKACJAMI UŻYWANYMI WRAZ Z
PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI FIRMY BLACKBERRY, Z KOSZTAMI PRZESTOJÓW, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY BLACKBERRY LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI LUB USŁUG
BEZPRZEWODOWYCH, Z KOSZTÓW DÓBR ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA, URZĄDZEŃ DODATKOWYCH LUB
USŁUG, Z KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT FINANSOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY
SZKODY TAKIE DAWAŁY SIĘ PRZEWIDZIEĆ CZY NIE, NAWET JEŚLI FIRMA BLACKBERRY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ JURYSDYKCJI
FIRMA BLACKBERRY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKÓW W
RAMACH UMOWY, DELIKTU LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPATRZENIA
LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ.
NINIEJSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE: (A)
NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO,
ZŁAMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ LUB INNE PRAWNE TEORIE, I
PRZETRWAJĄ ZASADNICZE ZŁAMANIE UMOWY LUB NIEPOWODZENIE PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY
LUB DOWOLNEGO ZAWARTEGO W NIEJ ZADOŚĆUCZYNIENIA; I MAJĄ ZASTOSOWANIE (B) DO FIRMY BLACKBERRY I
ZRZESZONYCH Z NIĄ PRZEDSIĘBIORSTW, ICH NASTĘPCÓW, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, DOSTAWCÓW (W TYM
DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH), AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FIRMY BLACKBERRY (W TYM
RÓWNIEŻ DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH) I ICH SZEFOSTWO, PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH
PODWYKONAWCÓW.
W DODATKU DO OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH POWYŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIKT Z SZEFOSTWA,
PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW FIRMY
BLACKBERRY LUB FIRM Z NIĄ ZRZESZONYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ
LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ.
Przed zasubskrybowaniem, instalacją lub użyciem dowolnych usług i produktów innych podmiotów użytkownik jest
odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dostawca usług bezprzewodowych wyraził zgodę na wsparcie dla wszystkich
oferowanych przez nie funkcji. Niektórzy dostawcy usług bezprzewodowych mogą nie oferować możliwości przeglądania

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

309

background image

Internetu w ramach subskrypcji usługi BlackBerry

®

Internet Service. W sprawie dostępności, roamingu, planów taryfowych

i funkcji skontaktuj się z usługodawcą. Instalacja i użycie produktów oraz usług innych podmiotów z produktami i usługami
firmy BlackBerry może wymagać posiadania co najmniej jednego patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub
innych licencji, w celu uniknięcia naruszenia lub pogwałcenia praw innych podmiotów. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów, i za określenie, czy w tym celu wymagane są
jakiekolwiek licencje innych podmiotów. Jeżeli są wymagane, użytkownik jest odpowiedzialny za ich zdobycie. Nie należy
instalować ani używać produktów i usług innych podmiotów do momentu uzyskania wszystkich niezbędnych licencji.
Wszelkie produkty i usługi stron trzecich dostarczane z produktami i usługami firmy BlackBerry są dostarczane jako
udogodnienie dla użytkownika i są dostarczane „TAK, JAK SĄ”, bez wyraźnych lub dorozumianych warunków, gwarancji,
zapewnień lub poręczeń jakiegokolwiek rodzaju ze strony firmy BlackBerry. Firma BlackBerry nie przyjmuje wynikającej
stąd żadnej odpowiedzialności. Wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów oparte jest i podlega wyrażeniu zgody
przez użytkownika na warunki zawarte w mających zastosowanie oddzielnych licencjach i innych umowach z innymi
podmiotami, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w licencji lub innej umowie z firmą BlackBerry.
Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy BlackBerry są określone w mającej zastosowanie oddzielnej
licencji bądź umowie z firmą BlackBerry. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE ZASTĘPUJE ŻADNYCH
WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ GWARANCJI DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ BLACKBERRY W ODNIESIENIU
DO CZĘŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY BLACKBERRY INNYCH NIŻ NINIEJSZA DOKUMENTACJA.
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku dotyczą następujących modeli smartfonów:

STR100-1 / RHD131LW

STR100-2 / RHC161LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Wielka Brytania

Wydano w Kanadzie

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

310