วิธีใช้ BlackBerry Leap

background image

BlackBerry Leap Smartphone

เวอรชัน

: 10.3.2

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ

: 2015-06-16

SWD-20150616124635626

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

.................................................................................................................................. 6

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

........................................................................................................................................6

ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ

...............................................................................................................9

ขอแตกตางเกี่ยวกับ

BlackBerry 10 OS

คืออะไร

? ................................................................................................. 10

ไอคอนการแจง

................................................................................................................................................17

ไอคอนเมนู

......................................................................................................................................................18

การตั้งคาอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................... 18

การใชวิธีการ

..................................................................................................................................................22

การใชงานขั้นสูง

.............................................................................................................................................. 29

การปรับแตงอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................31

สลับอุปกรณ

..................................................................................................................................................31

เกี่ยวกับ

BlackBerry ID .................................................................................................................................. 44

โทรศัพทและวอยซ

............................................................................................................................................ 48

โทรศัพท

........................................................................................................................................................ 48

การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา

.............................................................................................................................59

วอยซเมล

.......................................................................................................................................................67

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 71

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 71

joyn

สำหรับอุปกรณ

BlackBerry 10 ..............................................................................................................106

มีเดีย

...........................................................................................................................................................109

background image

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย

.................................................................................................................................... 109

นามสกุล

รูปแบบ

และ

ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน

........................................................................109

การแกไขปญหา

:

มีเดีย

.....................................................................................................................................111

กลอง

......................................................................................................................................................... 111

รูปภาพ

....................................................................................................................................................... 122

เพลง

.......................................................................................................................................................... 131

วิดีโอ

...........................................................................................................................................................136

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................142

การแบงปนมีเดีย

............................................................................................................................................ 146

วิทยุ

FM......................................................................................................................................................147

การตั้งคา

.....................................................................................................................................................150

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง

...............................................................................................................150

อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

................................................................................................................... 154

แบตเตอรี่และพลังงาน

..................................................................................................................................... 156

การเชื่อมตอ

.................................................................................................................................................166

แปนพิมพ

BlackBerry

และการพิมพ

..................................................................................................................195

ภาษา

...........................................................................................................................................................204

วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ

......................................................................................................................206

การแสดงผลบนหนาจอ

.................................................................................................................................. 212

ระบบชวยในการเขาถึง

.....................................................................................................................................214

มีเดียการดและที่เก็บขอมูล

................................................................................................................................ 235

การใชอุปกรณของคุณดวย

BlackBerry Link .................................................................................................. 241

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

...............................................................................................................................254

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

..............................................................................................................................254

background image

เกี่ยวกับ

BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 257

ปฏิทิน

......................................................................................................................................................... 262

ผูติดตอ

...................................................................................................................................................... 274

นาฬิกา

........................................................................................................................................................283

แอปพลิเคชัน

Android....................................................................................................................................288

แผนที่และ

GPS.............................................................................................................................................. 291

เบราวเซอร

...................................................................................................................................................298

สมารทแท็ก

..................................................................................................................................................307

ตัวจัดการไฟล

..............................................................................................................................................310

เครื่องคิดเลข

................................................................................................................................................ 314

ผลผลิตและการดำเนินงาน

............................................................................................................................... 317

เกี่ยวกับ

BlackBerry Balance

และพื้นที่งานของคุณ

.......................................................................................... 317

ขอควรจำ

.................................................................................................................................................... 324

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

..................................................................................................... 333

รหัสผานและการล็อก

......................................................................................................................................333

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

............................................................................... 342

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................342

การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ

...................................................................................... 344

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

....................................................................................................................345

ที่เก็บรหัสผาน

..............................................................................................................................................348

คำประกาศทางกฎหมาย

...................................................................................................................................354

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณมีความปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

และชวยใหคุณสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ

คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ

ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด

เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม

คุณสามารถเลือกปฏิทิน

เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการ

ประชุม
เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม

คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ

ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวาง

ชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

คูมือผูใช