Hỗ trợ BlackBerry Leap

background image

BlackBerry

Leap Smartphone

Phiên

bản: 10.3.2

Hướng

dẫn

sử

dụng

background image

Đã

công bố: 2015-06-16

SWD-20150616130836285

background image

Nội

dung

Cài

đặt và thông tin cơ bản............................................................................................................................. 6

Điểm

mới trong phiên bản này........................................................................................................................6

lược về thiết bị.......................................................................................................................................... 9

gì khác biệt về BlackBerry 10 OS? .......................................................................................................... 10

Các

biểu tượng thông báo.............................................................................................................................16

Các

biểu tượng menu................................................................................................................................... 17

Cài

đặt thiết bị............................................................................................................................................. 18

Sử

dụng cử chỉ.............................................................................................................................................20

Tương

tác nâng cao......................................................................................................................................27

nhân hóa thiết bị của bạn........................................................................................................................29

Chuyển

thiết bị............................................................................................................................................ 30

Giới

thiệu BlackBerry ID ..............................................................................................................................41

Điện

thoại và giọng nói.................................................................................................................................44

Điện

thoại....................................................................................................................................................44

Thông

báo và nhạc chuông...........................................................................................................................53

Thư

thoại.....................................................................................................................................................60

BlackBerry

Hub và email..............................................................................................................................64

BlackBerry

Hub và email..............................................................................................................................64

joyn

dành cho thiết bị BlackBerry 10 ...........................................................................................................94

Media

..........................................................................................................................................................97

Thay

đổi âm lượng media............................................................................................................................. 97

Các

loại đuôi tập tin âm thanh và video, các định dạng và codec được hỗ trợ.................................................97

Xử

lý sự cố: Đa phương tiện.......................................................................................................................... 98

Máy

ảnh.......................................................................................................................................................98

Ảnh

........................................................................................................................................................... 108

Nhạc

......................................................................................................................................................... 116

background image

Phim

......................................................................................................................................................... 121

BlackBerry

Story Maker .............................................................................................................................125

Chia

sẻ Media............................................................................................................................................129

Đài

FM.......................................................................................................................................................130

Cài

đặt.......................................................................................................................................................133

Tùy

chỉnh cài đặt thiết bị........................................................................................................................... 133

Cập

nhật phần mềm thiết bị.......................................................................................................................137

Pin

và nguồn điện...................................................................................................................................... 138

Kết

nối.......................................................................................................................................................146

Bàn

phím BlackBerry và nhập văn bản....................................................................................................... 170

Ngôn

ngữ...................................................................................................................................................177

Phương

pháp nhập liệu bằng bàn phím...................................................................................................... 179

Màn

hình hiển thị...................................................................................................................................... 185

Khả

năng tiện dụng....................................................................................................................................186

Thẻ

nhớ ngoài và lưu trữ.............................................................................................................................205

Sử

dụng thiết bị của bạn với BlackBerry Link .............................................................................................210

Ứng

dụng và tính năng...............................................................................................................................221

Tổ

chức ứng dụng...................................................................................................................................... 221

Giới

thiệu về BlackBerry Assistant .............................................................................................................224

Lịch

...........................................................................................................................................................228

Danh

bạ.....................................................................................................................................................239

Đồng

hồ.....................................................................................................................................................246

Ứng

dụng Android......................................................................................................................................251

Bản

đồ và GPS...........................................................................................................................................253

Trình

duyệt................................................................................................................................................260

Thẻ

thông minh .........................................................................................................................................267

Trình

quản Lý Tập tin ................................................................................................................................270

Máy

tính.................................................................................................................................................... 273

Năng

suất và công việc...............................................................................................................................275

Giới

thiệu về BlackBerry Balance và vùng công việc ...................................................................................275

background image

Remember

.................................................................................................................................................282

Bảo

mật và sao lưu.....................................................................................................................................289

Mật

khẩu và khóa máy................................................................................................................................289

Phải

làm gì nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp........................................................................... 296

BlackBerry

Protect ....................................................................................................................................297

Xóa

sạch thiết bị để xóa dữ liệu trên máy.................................................................................................... 298

Cài

đặt bảo mật..........................................................................................................................................299

Trình

giữ Mật khẩu ....................................................................................................................................302

Thông

báo pháp lý......................................................................................................................................306

background image

Cài

đặt và thông tin cơ bản

Điểm

mới trong phiên bản này

Giới

thiệu phiên bản BlackBerry 10 OS 10.3.2

BlackBerry

10 OS phiên bản 10.3.2 mang đến cho bạn các tính năng mới và nhiều cải tiến được thiết kế để làm cho thiết

bị

BlackBerry của bạn an toàn hơn nữa cũng như giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

BlackBerry Hub

Từ

danh sách các tập tin đính kèm, bạn có thể mở email liên quan đến một tập tin đính kèm, giúp dễ dàng hơn để trả lời

thư

đó.

Bạn

có thể xóa danh sách các liên lạc gần đây, để ngăn chặn những liên lạc đó xuất hiện dưới dạng gợi ý khi bạn soạn thư.

Mở

một email liên quan cho một tập tin đính kèm

Xóa

các gợi ý liên lạc gần đây

Lịch

Tính

năng Chế độ họp đã được tăng cường. Bạn có thể chọn các lịch, cũng như loại và thời lượng các sự kiện lịch bị ảnh

hưởng

bởi Chế độ họp.

Khi

lên lịch một cuộc họp, giờ đây bạn có thể thấy được khi nào cuộc họp diễn ra theo các múi giờ khác.

Bạn

có thể cài lịch của mình hiển thị các con số to dần để chỉ báo mức độ bận rộn của một ngày. Kích cỡ này sẽ cho biết

bạn

sẽ bận rộn như thế nào trong giờ làm việc.

Đặt

cấu hình Chế độ họp

Xem

trước múi giờ trong một sự kiện

Thay

đổi cách hiển thị lịch của bạn

Máy ảnh

Đã

có nhiều cải tiến cho ứng dụng Máy ảnh, giúp mang lại kết quả tốt hơn ở những nơi thiếu sáng.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài