BlackBerry Leap - Di chuyển biểu tượng ứng dụng ra khỏi một thư mục

background image

chuyển biểu tượng ứng dụng ra khỏi một thư mục

1.

Trong

thư mục trên màn hình chính, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng cho đến khi tất cả các biểu tượng bắt đầu

nhấp

nháy.

2.

Kéo

biểu tượng ứng dụng đó đến phần dưới cùng của màn hình và thả ra.

Xóa