BlackBerry Leap - Thay đổi mật khẩu Trình giữ Mật khẩu

background image

đổi mật khẩu Trình giữ Mật khẩu

Điều

quan trọng là bạn nên chọn một mật khẩu mà bạn có thể nhớ được.

THẬN

TRỌNG: Nếu bạn quên mật khẩu cho Trình giữ Mật khẩu, nó không thể phục hồi được.

Hướng

dẫn sử dụng

Bảo

mật và sao lưu

303

background image

1.

Trong

ứng dụng Trình giữ Mật khẩu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.

2.

Nhấn

> Đổi mật khẩu Trình giữ mật khẩu

3.

Hoàn

tất các hướng dẫn trên màn hình.

Khóa