BlackBerry Leap - Phát hoặc xem tập tin media trên một thiết bị DLNA Certified

background image

ngừng phát hoặc xem tập tin media trên thiết bị DLNA Certified, hãy nhấn

.

Hướng

dẫn sử dụng

Media

129

background image

Chia